Afasi

#

Tilbake til fagområder

Hva er Afasi?

Afasi innebærer språk- og kommunikasjonsvansker etter en ervervet skade i hjernen, som følge av sykdom eller ytre skade. Språkvanskene kan medføre vansker med å snakke, å forstå hva andre sier, eller vansker med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som gester og kroppsspråk). Evnen til å lese og skrive kan også påvirkes.  Alvorlighetsgraden av afasi vil variere. Dette innebærer både hvilke områder av språket som rammes, og i hvor stor grad. Afasi kan forekomme i alle aldre, hvor den hyppigste årsaken regnes for å være hjerneslag.

Årsaker

Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag, som omfatter både hjerneblødning og blodpropp i hjernen. Ca. 5000 mennesker rammes årlig i Norge av hjerneslag, med påfølgende afasi. Andre årsaker kan være traumatiske hjerneskader, hjernesvulst, betennelser i hjernen, samt kroniske hjernesykdommer som Alzheimers.

Andre kommunikasjons­vansker

Hos de fleste vil afasien kun være en del av et mye mer omfattende sykdomsbilde med flere tilleggsvansker, hvor noen av disse også vil kunne virke inn på språk- og taleproduksjonen:

  • Dysartri – Talevansker som skyldes lammelser, svakhet eller manglende koordinering av muskulaturen.
  • Taleapraksi – Redusert evne til å utføre viljestyrt tale, til tross for normal kraft og koordinasjon i muskulaturen.

Krav på hjelp

En person med språk- og kommunikasjonsvansker som følge av ervervet hjeneskade har rett til behandling i følge opplæringsloven. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby språklig rehabilitering og behandling, kan det søkes rekvisisjon til HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.