Våre Tjenester

Utredning

En utredning vil kunne bestå av samtale med klient (og foresatte/pårørende), observasjon, testing og rapport med anbefalinger for videre oppfølging. Vi kan utrede og kartlegge vansker innenfor alle de logopediske fagområdene;

$

Dysfagi

$

Språk- og talevansker

$

Stemmevansker

$

Taleflytvansker

$

Orofaciale vansker

Behandling / oppfølging:

Vi tilbyr behandling eller rehabilitering av vanskene, tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Vi ønsker å samarbeide nært med klienten/foresatte/pårørende for å utarbeide en felles målsetning med behandlingen. Denne vil ta utgangspunkt i både hva tidligere utredning viser om utfordringer og styrker, samt deres personlige oppfatninger og ønsker.

Rådgivning

Kommunikasjonsvansker i tilknytning til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser kan medføre store konsekvenser og innvirkninger for en persons liv og livskvalitet. Rådgivning er derfor en sentral del av behandling og oppfølging innenfor alle de logopediske områdene, både til klientene selv og til foresatte/pårørende.

 

Undervisning/kurs

Vi tilbyr også undervisning/kurs i ulike temaer innenfor de ulike fagområdene, eksempelvis for ansatte i barnehage og skole, eller på rehabiliteringsentre og sykehjem. Send forespørsel ved ønske om kurs på din arbeidsplass.