Språk og talevansker

#

Tilbake til fagområder

Hva er Språkvansker?

Betegnelsen språkvansker brukes når barnet har vansker med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller hvis barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutviklingen. Språkvansker innebærer vansker med en eller flere av språkets tre komponenter – eller i samspillet mellom dem. 

Språkvansker kan kategoriseres i tre hovedgrupper:

  1. Ekspressive vansker (vansker med talespråket)
  2. Kombinasjon av ekspressive og impressive vansker (vansker med både talespråket og forståelse av språk)
  3. Fonologiske vansker (vansker med å tilegne seg og bruke språklydsystemet som helhet)

Hva er Talevansker?

Barn kan også ha ulike typer talevansker. Ved talevansker vil språkprosesseringen fungere som forventet, men vanskene vil vise seg ved uttalen av lyder eller ord. Dette kan inkludere:

  • Fonetiske vansker / ArtikulasjonsvanskerVansker med å uttale enkelte språklyder, selv om språklydsystemet forstås og mestres.
  • Motoriske talevansker grunnet anatomiske uregelmessigheter, eksempelvis leppe-, kjeve-, gane-spalte.

Normal språkutvikling

Fram til 6-årsalderen lærer barn ca 14.000 ord, og fra 2-årsalderen begynner vanligvis prosessen med å sette sammen ord til små setninger. Språket utvikles med andre ord i en kontinuerlig og gjensidig kommunikasjon mellom omgivelsene og den enkeltes forutsetninger, språkforståelse, språkproduksjon og uttale.

Et godt språk og en normal språkutvikling utgjør en vellykket utvikling og integrasjon mellom språkets tre komponenter:

  1. Innhold (språkets mening)
  2. Form (språkets struktur og gramatikk)
  3. Bruk (samspill og kommunikasjon med andre)

Kjennetegn

Kjennetegn på ekspressive vansker: Begrenset ordforråd, vansker med grammatikk, vansker med å produsere lange og kompliserte setninger, ordletingsvansker og/eller innholdsmessige forvekslinger.

Kjennetegn på impressive vansker (i kombinasjon med ekspressive vansker): Det fremkommer vansker med å forstå ord og setninger og relasjoner knyttet til kommunikasjon, i tillegg til de nevnte kjennetegnene ved ekspressive vansker.

Kjennetegn ved fonologiske vansker: Vansker med språklydkontraster og språklydkombinasjoner, samt vansker med å tilegne seg og bruke språklydsystemet. Barn med fonologiske vansker har ofte svært god språkforståelse, et godt ordforråd og bruker språket aktivt og godt i samspill. Vanskene er dermed kun tilknyttet språklydenes funksjon som meningsskillende enheter i språket (eksempelvis at /k/ og /h/ utgjør en meningsskillende forskjell mellom ordene «katt» og «hatt» ).

Årsaker

Språkvanskene han ha en sammenheng med andre vansker, eksempelvis hørselsvansker, psykisk eller fysisk utviklingshemming, kulturelle forhold eller ervervet skade. Dersom språkvanskene derimot er av mer spesifikk karakter og ikke kan forklares eller har sammenheng med andre vansker, betegnes det for å være spesifikke språkvansker. Disse kan ikke relateres til fysiske, sensoriske, sosiale eller emosjonelle årsaker.

Forekomst

Språkvansker regnes ofte blant de vansker som opptrer hyppigst i førskolealder. Språkforskere hevder at 10 – 15 % av alle barn har forsinket språkutvikling og/eller språkvansker i tidlig alder. Av disse har 3 – 7 % spesifikke språkvansker.

Krav på hjelp

Barn med språk- og talevansker har rett til logopedisk behandling. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby behandling, kan det søkes om rekvisisjon fra HELFO til å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.