Stemmevansker

#

Tilbake til fagområder

Hva er Språkvansker?

Stemmevansker kan oppstå som følge av sykdom, skade eller feilbruk av stemmen. Vanskene kan føre til forstyrrelser i stemme eller taleapparatet og kan vise seg gjennom stemmetretthet og/eller hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Ulike typer stemmevansker

Stemmevansker kan være av funksjonell eller organisk karakter, eller en blanding av disse.

Funksjonelle stemmevansker

Dette er en fellesbetegnelse på stemmevansker som har oppstått grunnet uhensiktsmessig bruk av musklene som styrer stemmeproduksjonen. Overdreven muskelaktivitet i forbindelse med stemmebruk, kan føre til ubehag, smerter og tretthet i stemmen. Likedan kan stress og vanskeligheter i hverdagen være medvirkende faktorer når stemmen svikter.

Noen risikofaktorer for funksjonelle vansker:

  • Dårlig stemmeteknikk
  • En «snakkesalig» personlighet
  • Stemmekrevende yrke/hobbyer
  • Pusterelaterte sykdommer

Organiske stemmvansker

At vanskene er organisk vil si at de skyldes sykdom eller skade i muskulatur eller nervebaner til strupen. Disse skadene kan være medfødte eller ervervede. Ved undersøkelse hos øre-nese-hals lege vil man i slike tilfeller se endringer eller unormale forhold i strupen.

Eksempler på organiske stemmevansker kan være svulster og polypper på stemmebåndet, og lammelser av musklene i strupen.

Nevrologiske stemmevansker

Regnes som en undergruppe av organiske stemmevansker. Her skyldes vanskene sykdom eller skade på nervebanene til strupen.

Nevrologiske stemmevansker kan eksempelvis gjelde pareser/lammelser som skjer ved skade på nervene til stemmebåndet under kirurgi eller andre organiske endringer i kroppen (eksempelvis muskelknuter, hevelser eller svulster), som legger press på nerven til stemmebåndet.

Blandingsårsaker

En betegnelse på stemmevansker som kan skyldes både organiske og funksjonelle faktorer. Uhensiktsmessig stemmebruk kan eksempelvis forårsake organiske endringer i strupen, mens en organisk vanske på sin side kan føre til feilbruk av stemmen, som igjen kan resultere i en funksjonell vanske. I mange sammenhenger kan man derfor ikke trekke en klar grense mellom funksjonelle og organiske vansker.

Andre sykdommer

Stemmevansker kan også oppstå sekundært til andre sykdommer, som Parkinsons sykdom, multippel sklerose, lungesykdommer og hjerneslag. Enkelte transkjønnete kan oppleve stemmevansker, og kan etter henvisning fra Rikshospitalet få logopedisk oppfølging.

Hva kan gjøres?

Arbeid med stemmevansker består av:

  • Stemmeevaluering
  • Kartlegging av årsakssammenhenger
  • Bevisstgjøring rundt stemmeproduksjon
  • Rådgivning
  • Stemmetrening (pust, kroppsholdning, stemmeøvelser)
  • Egentrening

Krav på hjelp

En person med stemmevansker har rett til å få behandling for sine vansker. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby behandling, kan det søkes om rekvisisjon av HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.