Løpsk tale

#

Tilbake til fagområder

Hva er Løpsk tale?

Løpsk tale er i første rekke en kommunikasjons- og taleflytvanske som medfører vanskeligheter med å uttrykke seg klart. Løpsk tale kan ha mange ulike symptomer, og det er fremdeles uenighet om hva som er de mest karakteristiske kjennetegnene. Vansken kan komme til uttrykk både i forhold til lydsystem, setningsstruktur og språkbruk.

Noen viktige kjennetegn

  • Rask og støtvis tale, ofte med økt tempo utover i ytringen.
  • Utydelig uttale.
  • Utelatelser av lyder og stavelser.
  • Mange gjentagelser av stavelser og ord.
  • Manglende eller uvanlig bruk av pauser.
  • Manglende fokus på samtalepartner og vansker med å holde «den røde tråden» i det som ytres.
  • Vansker med å holde konsentrasjonen over tid.

Det er forskjell på løpsk tale og å snakke fort. Mange mennesker snakker fort, men deres tale er likevel tydelig og forståelig. Personer med løpsk tale opplever derimot ofte at de ikke blir forstått. Delvis fordi de snakker fort og utydelig, delvis fordi ordene ikke kommer i en forståelig rekkefølge. Mange med løpsk tale er heller ikke klar over hvordan det høres ut når de snakker. Dette er en av grunnene til at de sjeldent oppsøker behandling på eget initiativ, selv om de kan føle seg både misforstått og annerledes.

Hvorfor har noen løpsk tale?

De fleste forskere mener at løpsk tale har en nevrologisk årsak.

Hjerneforskning viser at det er helt spesifikke områder i hjernen som er knyttet til løpsk tale, blant annet de områdene som har med motorisk koordinering å gjøre. En person med løpsk tale snakker ofte for raskt i forhold til sin egen evne til å finne ord og formulere setninger. Hjernen har da vanskeligheter med å finne den rette balansen for en jevn og rytmisk tale.

For tidlig igangsetting av den motoriske programmeringen av muskelbevegelser i hjernen, vil fort kunne føre til for rask og utydelig tale.

Både forskning og klinisk erfaring viser at løpsk tale går igjen i enkelte familier. Det antas også at det er flere gutter enn jenter som har løpsk tale.

Hva kan gjøres?

Oppfølging hos logoped kan deles inn i tre faser:

  1. Kartlegging: Identifisering og bevisstgjøring rundt de kjennetegnene som er mest framtredende hos hver enkelt person.
  2. Behandling: Rette fokus mot å gjøre talen mer tydelig, hvor taletempoet er tilpasset den enkelte kommunikasjonssituasjonen.
  3. Vedlikehold: Arbeide med å vedlikeholde de gode talestrategiene og overføre dem til hverdagslige situasjoner.

Personer med løpsk tale snakker ikke raskt og utydelig med vilje, men på grunn av en ørliten nevrologisk ubalanse i hjernen. Å endre talen er dermed en tidkrevende og slitsom prossess.

Krav på hjelp

En person som opplever løpsk tale har rett til å få behandling for sine vansker. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby behandling, kan det søkes om rekvisisjon av HELFO for å få dekt utgiftene hos privat-praktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.