Stamming

#

Tilbake til fagområder

Hva er Stamming?

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen, karakterisert av ulike brudd i talens rytme.

Vanlige kjennetegn

Stamming kan kjennetegnes ved en eller flere av følgende symptomer:

  • Hyppige gjentakelser av småord, stavelser og/eller språklyder. (vil-vil-vil / vi-vi-vil / v-v-vil)
  • Forlengelser av språklyder: (vvvvvil)
  • Fullstendig blokkering, hvor en opplever fullstendig stopp av lyd og/eller luft ved snakking.

Stamming kan variere mellom ulike dager, og fra en situasjon til en annen. Den kan også opptre periodvis, hvor barnet kan ha flytende tale i enkelte faser.

Forekomst

Det finnes ingen sikre tall på forekomst av stamming, da ulike forskere benytter seg av forskjellige definisjoner. Stamming kan forekomme hos begge kjønn, uavhengig av alder og intelligens. Stammedebut oppstår vanligvis i tidlig barndom. Som regel vil stamming vise seg når barnet er mellom to og fire år, og befinner seg i en spurt i språkutviklingen, men den kan også forekomme senere.

Indre og ytre stamme­problematikk

  • Med ytre stamming menes det som er hørbart og synlig for andre rundt. Dette inkluderer kjernestamming, som er symptomene man hører i talen (gjentakelser, forlengelser og/eller blokkering), og såkalt sekundæratferd, som innebærer ulike bevegelser og berøringer personen kan bruke for å unngå eller redusere stammingen.
  • Med indre stamming menes de indre vanskene som personen kan oppleve. Eksempler kan være frykt for å snakke, dårlig selvtillit, skyldfølelse, og flauhet. Disse vanskene kan være vanskeligere å gjenkjenne for andre rundt, da de ikke er direkte synlig.

Både når det gjelder indre og ytre stamming, så vil den enkeltes opplevelse variere i stor grad.

Hva kan gjøres?

Dersom ditt barn opplever stamming er det viktig å ta kontakt med logoped tidlig. Tidlig intervensjon kan bidra til å redusere vanskene betraktelig. Mange barn får normal taleflytutvikling eller får redusert stammingen slik at den får liten negativ innflytelse. Hjelp kan likevel settes inn når som helst i stammeutviklingen. Både ungdom og voksne kan hjelpes til å få et bedre forhold til seg selv og egen tale. Ofte lykkes en også med å redusere selve kjernestammingen.

Logopedisk behandling av tidlig stamming kan innebære indirekte og/eller direkte behandling: 

  • Indirekte behandling tar sikte på å endre miljøet rundt barnet for å fremme taleflyt.
  • Direkte behandling innebærer direkte arbeid med barnets tale, for å lære barnet konkrete strategier for å fremme taleflyt.

Krav på hjelp

En person som opplever stamming har rett til å få behandling for sine vansker. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby behandling, kan det søkes rekvisisjon av HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Vi kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.